Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt Windy Fightgear, gevestigd te Amsterdam, verder aangeduid als Windy Fightgear en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Windy Fightgear mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Windy Fightgear. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Windy Fightgear. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 3. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Windy Fightgear heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefax of per E-mail op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Windy Fightgear erkend. 5. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Windy Fightgear tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. 6. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 7. Windy Fightgear garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2 Offertes
1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 
2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Windy Fightgear zijn geen offerte. 
3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Windy Fightgear zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Windy Fightgear dit schriftelijk aan de koper bekend maken. 
4. Mondelinge toezeggingen verbinden Windy Fightgear slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Windy Fightgear uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Windyfightgear worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door Windy Fightgear op haalbaarheid is beoordeeld. Windy Fightgear heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
2. Alle door- of in opdracht van Windy Fightgear gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Windy Fightgear en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 
3. De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Windy Fightgear te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Windy Fightgear van € 250,- per dag.

Artikel 5 Prijzen
1. De zaken van Windy Fightgear worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Windy Fightgear. De diensten van Windy Fightgear worden verricht tegen de prijs die Windy Fightgear na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 
2. Voor alle orders wordt 4.75 euro verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Verzend- en administratiekosten zijn inc BTW. 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 5. Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

Artikel 6 Verzending/aflevering
1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de Benelux, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
2. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 2 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. 
3. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Windy Fightgear wordt overschreden, zal Windy Fightgear de klant hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Windy Fightgear te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan Windy Fightgear te melden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Windyfightgear het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort. 
5. De door Windy Fightgear opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Windy Fightgear behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren. 
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Windy Fightgear de wijze van verzending. In geval Windy Fightgear de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Windy Fightgear. Windy Fightgear draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 
8. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. 
9. Windy Fightgear is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen. 
10. Windy Fightgear is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. 
11. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen. 
12. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Windy Fightgear op te geven opslagplaats, heeft Windy Fightgear het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Windy Fightgear gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden. 
13. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Windy Fightgear.

Artikel 7 Zichttermijn / herroepingsrecht
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (15) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Windy Fightgear te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 2. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Windy Fightgear heeft teruggezonden, is de koop een feit.
3. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Windy Fightgear te melden. De klant dient het product - na overleg met Windy Fightgear - te sturen naar een door Windy Fightgear vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
4. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Windy Fightgear ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Windy Fightgear deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Windy Fightgear het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 
5. Windy Fightgear behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Windy Fightgear of de leverancier van het product) is beschadigd. 6. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
7. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Windy Fightgear schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Windy Fightgear de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Windy Fightgear heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 8. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 8 Gegevensbeheer 
1. Indien u een bestelling plaatst bij Windy Fightgear, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Windy Fightgear. Windy Fightgear houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
2. Windy Fightgear respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
3. Windy Fightgear maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 9 Betalingen
1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Windy Fightgear een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Windy Fightgear zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Windy Fightgear is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingtoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 9.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting). 
3. Indien Windy Fightgear aan koper kortingen heeft toegekend, is de koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan. 
4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
5. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Windy Fightgear verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend. 
6. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Windy Fightgear tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Windy Fightgear te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 250,- per factuur. 
7. Niet-tijdige betaling geeft Windy Fightgear het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Windy Fightgear op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. 
8. Windy Fightgear is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Windy Fightgear te verrichten prestaties, een en ander op een door Windy Fightgear aan te geven wijze. 
9. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen. 
10. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 
11. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Windy Fightgear garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels. 
12. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing. 
13. Windy Fightgear staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Het eigendom van de geleverde zaken wordt door Windy Fightgear uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 
2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Windy Fightgear de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. 
3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Windy Fightgear de zaken aan Windy Fightgear ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Windy Fightgear of aan de door Windy Fightgear aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen. 
4. Windy Fightgear verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Windy Fightgear ten behoeve van andere aansprakelijken die Windy Fightgear op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Windy Fightgear zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft. 
5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Windy Fightgear tot volledige voldoening van al hetgeen Windy Fightgear van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Reclame
1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Windy Fightgear kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Windy Fightgear geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent. 
2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 
3. Indien een reclame door Windy Fightgear gegrond wordt bevonden, heeft Windy Fightgear het recht te harer keuze: 
- De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; 
- Het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Windy Fightgear worden afgegeven; 
- Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. 
6. De koper dient in voorkomend geval Windy Fightgear onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 
7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Windy Fightgear aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Windy Fightgear op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Windy Fightgear deze zaken aan de koper afleverde. 
8. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12 Garantie
1. Windy Fightgear staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Windy Fightgear deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Windy Fightgear. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Windy Fightgear schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 3. Indien klachten van de afnemer door Windy Fightgear gegrond worden bevonden, zal Windy Fightgear naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Windy Fightgear en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Windy Fightgear) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Windy Fightgear gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Windy Fightgear voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 4. Op de geleverde zaken wordt 3 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. 
5. Indien de koper aan Windy Fightgear een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Windy Fightgear. De koper zal al dan Windy Fightgear vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 
6. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Windy Fightgear verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Windy Fightgear zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 
7. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Windy Fightgear garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 
8. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Windy Fightgear op te geven adres, onder vermelding van een bij Windy Fightgear op te vragen RMA-nummer. 
9. Voor zaken met een door andere dan Windy Fightgear bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. 
10. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien; 
• de koper de zaken heeft verwaarloosd 
• de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Windy Fightgear zijn verricht 
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting cq bevesteging, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 
• het artikel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden 
• het artikel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires 
• indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 
11. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Windy Fightgear gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 13 Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Windy Fightgear zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
3. Mondelinge toezeggingen verbinden Windy Fightgear slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
4. Aanbiedingen van Windy Fightgear gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. Windy Fightgear kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 14 Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Windy Fightgear afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsbeperking
1. Windy Fightgear, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 
2. Onverminderd het vorenstaande is Windy Fightgear in ieder geval nimmer aansprakelijk: 
• wegens niet-, of niet tijdige levering; 
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; 
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; 
• indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; 
• voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Windy Fightgear’s bedrijfsruimte bevinden; 
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; 
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; 
• voor schade door geleverde software; 
• voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; 
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen. 
3. Indien Windy Fightgear in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Windy Fightgear slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Windy Fightgear nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 
5. De koper zal Windy Fightgear vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Windy Fightgear. 
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Windy Fightgear of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 Niet-toerekenbare tekortkomingen
1. Windy Fightgear is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Windy Fightgear alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
3. Windy Fightgear heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Windy Fightgear is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Windy Fightgear gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Windy Fightgear behoudt het recht op betaling van het reeds verrichtte werk en de gemaakte kosten. 
4. Windy Fightgear heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade. 5 Indien Windy Fightgear bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Windy Fightgear niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Windy Fightgear te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 
2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Windy Fightgear het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
3. Windy Fightgear is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Windy Fightgear schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Windy Fightgear verrichte prestaties, en heeft Windy Fightgear onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 18 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Windy Fightgear en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Middelburg kennis, tenzij Windy Fightgear er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 19 Gedeeltelijke ongeldigheid
1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Windy Fightgear en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. 
2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 20 Proefopstellingen.
1. Indien zulks door koper wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden. 
2. Onder proefopstelling wordt dezen verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaard uitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan € 5.000,- exclusief omzetbelasting alsmede relevante accessoires, in een door de koper ter beschikking gestelde ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren. 
3. Windy Fightgear zal onmiddellijk nadat de proefopstelling is geplaatst, de cataloguswaarde van de gehele proefopstelling, vermeerderd met omzetbelasting, aan de koper in rekening brengen. Deze factuur zal worden gecrediteerd na terughalen van de betreffende goederen. Transportkosten, vice versa, alsmede eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling. 
4. In het geval dat de koper de producten wenst te behouden, zal hij dit schriftelijk aan Windy Fightgear mededelen en de in artikel 8 lid 3 vermelde factuur betalen volgens de betalingsvoorwaarden. 
5. Een proefopstelling zal, tenzij anders is overeengekomen, niet langer dan 14 dagen duren. 
6. De koper is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
Windy Fightgear is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.